ข้อมูลพื้นฐาน

ลงทะเบียนออนไลน์

00456577
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
175
617
1697
451038
6088
16018
456577

Your IP: 54.164.198.240
2018-12-12 03:48:51

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

Categories
มาตรา7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มาตรา7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
มาตรา7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำ ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
มาตรา9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
มาตรา9(2) นโยบายและการตีความ
มาตรา9(3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณที่กำลังดำเนินการ
มาตรา9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน
มาตรา9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดทอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาอื่นๆ
มาตรา9(7) มติ คณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
มาตรา9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
Documents
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 134 Kilobytes Thursday, 31 August 2017

ผู้บังคับการ กองวิจัย

พล.ต.ต.เนติพงศ์  ธาตุทำเล

ผบก.กต.7 จต.
รรท. ผบก.วจ.

Service Poll

ท่านพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองวิจัยมากน้อยเพียงใด

พึงพอใจมาก - 30.8%
พึงพอใจค่อนข้างมาก - 7.7%
พึงพอใจปานกลาง - 23.1%
พึงพอใจค่อยข้างน้อย - 15.4%
พึงพอใจน้อย - 7.7%

Total votes: 13

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

กองทุนเพื่อการสืบสวนฯ