ข้อมูลพื้นฐาน

ลงทะเบียนออนไลน์

00858836
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
786
902
6966
844837
3978
31322
858836

Your IP: 3.226.243.36
2020-04-04 23:45:01

ประวัติความเป็นมา

ประวัติการจัดตั้งกองวิจัยและวางแผน กรมตำรวจ

กองวิจัยและแผนงาน ในปัจจุบันเป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ ขึ้นตรงต่อสำหนักงานตำรวจแห่งชาติ การจัดรูปองค์กร มีผู้บังคับการ ยศพลตำรวจตรี เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบในการบริหารงาน ก่อนที่จะกล่าวถึงการแบ่งส่วนราชการ ตลอดจนการดำเนินงานของหน่วย สมควรจะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของกองวิจัยและวางแผน เพื่อจะได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยตั้งแต่แรกเริ่มและวิวัฒนาการของหน่วย

กองวิจัยและวางแผน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พุทธศักราช 2498 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม และเก็บรวบรวมสถิติทุกประเภท แล้วนำมาวิจัยค้นคว้ามูลเหตุการณ์เกิด เพื่อใช้ในการวางแผน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักร โดย มี พล.ต.ต.เยื้อน ประภาวัตร ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และหัวหน้ากองวิทยาการ กรมตำรวจ เป็นผู้ริเริ่ม และได้พิจารณาเห็นว่า การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเท่าที่เป็นอยุ่ ตกเป็นอำนาจและหน้าที่หลายฝ่าย เช่น กรมตำรวจ กรมการปกครอง กรมอัยการ และอื่นๆ ต่างฝ่ายต่างก็บริหารงานกันไปตามอำนาจและหน้าที่ของตนซี่งมีอยู่ไปตามลำพัง ขาดการติดต่อประสานงานซึ่งกันและกันเท่าที่ควร ขาดการเร่งรัดให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทันกับเหตุการณ์ ขาดการประมวลเรื่องราว หรือเก็บสถิติอาชญากรรม หรือภยันตรายต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน และเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรรมในโอกาสต่อไปอีกด้วย ทำให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงได้ทำความเห็นเสนออธิบดีกรมตำรวจว่าสมควรที่จะให้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยกลาง ในการพิจารณาและสั่งการป้องกันและปราบปราอาชญากรรม โดยเรียกว่า “คณะกรรมการวางแผนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม”ซึ่งต่อมาคือ กองวิจัยและวางแผน โดยใช้อักษรชื่อย่อว่า “ศปอ” ประกอบด้วย ดังนี้

1.รองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปราม เป็นประธานกรรมการ

2.ผุ้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นกรรมการ

3.ผุ้บัญชาการตำรวจภูธร เป็นกรรมการ

4.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นกรรมการ

5.รองอธิบดีกรมมหาดไทย ฝ่ายสอบสวน เป็นกรรมการ

6.ผู้อำนวยการกองคดี กรมอัยการ เป็นกรรมการ

7.รองอธิบดีกรมป้องกันสาธารณะภัย เป้นกรรมการ

8.หัวหน้ากองคดี กรมตำรวจ เป็นกรรมการ

9.หัวหน้ากองวิทยาการ กรมตำรวจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

โดยให้หัวหน้ากองวิทยาการ กรมตำรวจ จัดเจ้าหน้าที่ขึ้นทำหน้าที่รับส่งข่าว ประมวลข่าว เตรียมระเบียบวาระการประชุมพิจารณา สำนวนการสอบสวน ทำสถิติต่างๆทำงานสารบรรณและอื่นๆ เพื่อให้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของคณะกรรมการดำเนินไปเป็นผลดี ซึ่งขณะนั้นกรมตำรวจได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยตามเสนอ จึงได้มีคำสั่งกรมตำรวจ ให้ทำเรื่องราวเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอตั้งกรรมการดังกล่าว และเหตุกรรมการแต่ละท่านอยู่ต่างกรมกองกัน กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบด้วย จึงได้มีคำสั่งที่ 466/2498 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2498 โดย พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ภายหลังจากการที่กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว ก็เป็นระยะเวลาพอดีที่มีการยุบเลิก กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจภูธร และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ทั้งนี้โดยให้อำนาจผู้บัญชาการทั้ง 3 กองบัญชาการมีอำนาจสั่งราชการในแต่ละหน่วยงานได้เท่ากับอำนาจของอธิบดีกรมตำรวจ เมื่อกรณีเป็นเช่นนี้ พล.ต.ต.เยื้อน ประภาวัตร ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ ศปอ. จึงเสนอกรมตำรวจขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการ ตำรวจภูธร นครบาล และสอบสวนกลาง ซึ่งถูกยุบเลิกบางนายมาเป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานของคณะกรรมการดังกล่าว กรมตำรวจก็เห็นชอบด้วย

คณะกรรมการวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม หรือ ศปอ. นี้ ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมา จนเห็นว่าเป็นการถาวรแล้ว พล.ต.ต.เยื้อน ประภาวัตร จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นพร้อมกับหน่วยงานขึ้นรองรับเป็นการถาวร จึงได้ดำเนินการขอตั้ง “กองศูณย์การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม” หรือเรียกว่า “ศปอ.”ขึ้น ในกรมตำรวจ ตามพระราชกฤษฏีกา พ.ส. 2498 โดยแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานนี้ออกเป็น 7 แผนก ด้วยกัน คือ

1.       แผนกธุรการ

2.       แผนกประมวลผล

3.       แผนกสถิติส่วนกลาง

4.       แผนกสถิติส่วนภูมิภาค

5.       แผนกวิจัย

6.       แผนกคดี และ

7.       แผนกร่างแผนการ

 

 

จากปี พ.ศ. 2498 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ ได้มีการปรับปรุงแก้ไข การจัดส่วนราชการของกองวิจัย        และวางแผน เป็นลำดับเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2539 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนชื่อจาก กองวิจัยและวางแผน มาเป็นกองวิจัยและพัฒนา โดยมีอำนาจหน้าที่

1.ดำเนินการประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อระบบ รูปแบบ เทคนิค และวิธีปฏิบัติงานในหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดการพัฒนาแก่หน่วยงานต่างๆ

2.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ปัจจุบัน กองวิจัยและพัฒนา แบ่งออกเป็น 2 กองกำกับ และ 5 ชุดวิจัย (เทียบเท่ากองกำกับการ) คือกองกำกับการอำนวยการ กองกำกับการส่งเสริมและประสานงานวิจัย กองกำกับการพัฒนาบริหาร กองกำกับการชุดป้องกันและปราบปราม และกิจการพิเศษ กองกำกับการชุดปัญหาอาชญากรรม กองกำกับการชุดวิทยาการและเทคโนโลยี และกองกำกับการชุดวิเคาระห์นโยบายและประเมินผล

รายนามผู้บังคับบัญชาจากอดีตถึงปัจจุบัน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองวิจัยและวางแผน

          1.พล.ต.ต.ชอบ สุนทรพิพิธ ดำรงตำแหน่ง  ก.พ.2504-มี.ค.2512

          2.พล.ต.ต.สุทัศน์ สุจุมวาท ดำรงตำแหน่ง 21 พ.ค. 2514 - 2516

          3.พล.ต.ตชวน ศรีประสิทธ์ ดำรงตำแหน่ง 5 ต.ค.2516 - 22พ.ค.2518

          4.พล.ต.ต.เทพ ธีรจันทรานนท์ ดำรงตำแหน่ง 23 พ.ค. 2518 – 30 ก.ย. 2519

          5.พล.ต.ต.สม อุบลศรี ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค.2519 - 20เม.ย.2520

          6.พล.ต.ต.เสริม จารุรัตน์ ดำรงตำแหน่ง 21 เม.ย - 19 มี.ค2521

7.พล.ต.ต.แผ้ว โสตถิพันธ์ ดำรวงแหน่ง มี.ค.2521-ต.ค.2527

8.พล.ต.ต.วิสุทธิ์ กิตติวัฒน์ ดำรวตำแหน่ว 2ต.ค. 2527 - 1 ต.ค.2529

9.พล.ต.ต.สุวรรณ สุวรรณเวโช ดำรงตำแหน่ง 2 ต.ค. 2529 - 14 ต.ค. 2531

10.พล.ต.ต.ปิติ ประจักษ์จิตต์ ดำรงตำหน่ง 15 ต.ค.2531 - 18 ก.พ.2534

11.พล.ต.ต.ชาญวิฒิ วัชรพุกก์ ดำรงตำแหน่ง 1 มี.ค. 2534 – 1 ต.ค. 2535

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ กองวิจัยและพัฒนา

          1.พล.ต.ต.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ ดำรงตำแหน่ง กุมภาพันธ์ 2534 – ตุลาคม 2536

          2.พล.ต.ต.โสทร วนิชเสถียร ดำรงตำแหน่ง ตุลาคม 2536 – ตุลาคม 2537

          3.พล.ต.ต.วิเชียรโชติ สุภโชติรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ตุลาคม 2537 – ตุลาคม 2539

          4.พล.ต.ต.ประดิษฐ์ กล้าณรงค์ ดำรงตำแหน่ง ตุลาคม 2539 – ตุลาคม 2542

          5.พล.ต.ต.นิวัตร สารพัตร ดำรงตำแหน่ง ตุลาคม 2542 – ตุลคม 2544

          6.พล.ตงต.สุรสีห์ สุนทรศารทูล ดำรงตำแหน่ง ตุลาคม 2544 – ตุลาคม 2545

          7.พล.ต.ต.เกษียร วรศิริ ดำรงแหน่ง ตุลาคม 2545 – กันยายน 2550

          8.พล.ต.ต.สันติ  รัชตะวรรณ ดำรงแหน่ง ตุลาคม 2550 –กันยายน 2552

เมื่อ พ.ศ.2552 เปลี่ยนโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปลี่ยนชื่อจากกองวิจัยและพัฒนา เป็น กองวิจัย

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ กองวิจัย

          1.พล.ต.ต.สันติ  รัชตะวรรณ ดำรงแหน่ง กันยายน 2552-กันยายน 2553

          2.พล.ต.ต.อนันต์  โตสงวน ดำรงแหน่ง พฤศจิกายน 2553-ธันวาคม 2554

          3.พล.ต.ต.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ดำรงแหน่ง ธันวาคม 2554-กันยายน 2555

          4.พล.ต.ต.สมชาย  พัชรอินโต ดำรงแหน่ง ธันวาคม 2555-กันยายน 2557

          5.พล.ต.ต.ปิยะ  ต๊ะวิชัย   ดำรงแหน่ง กันยายน 2557-ตุลาคม 2558

          6.พล.ต.ต.เล็ก  สังข์ดิษฐ์ ดำรงตำแหน่ง ตุลาคม 2558 -ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

ผู้บังคับการ กองวิจัย


พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ
ผู้บังคับการกองวิจัย

Service Poll

ท่านพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองวิจัยมากน้อยเพียงใด

พึงพอใจมาก - 30.8%
พึงพอใจค่อนข้างมาก - 7.7%
พึงพอใจปานกลาง - 23.1%
พึงพอใจค่อยข้างน้อย - 15.4%
พึงพอใจน้อย - 7.7%

Total votes: 13

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

กองทุนเพื่อการสืบสวนฯ