ข้อมูลพื้นฐาน

ลงทะเบียนออนไลน์

00456571
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
169
617
1691
451038
6082
16018
456571

Your IP: 54.164.198.240
2018-12-12 03:44:15

แผนปฏิบัติราชการกองวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60โดยทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แล้วเพิ่มเติมจุดเน้นที่สมควรดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี นโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้มีความสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2555-2564 แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และผู้บังคับการกองวิจัย ซึ่งเป็นผู้บริหารของหน่วยแล้ว จึงได้นำแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดและการประเมิน ผลผลิต/ผลลัพธ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม ของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

Download
File name Plan_ResearchPolice2560.pdf File Size 2.65 Megabytes File Type pdf (application/pdf) Created Date Tuesday, 14 March 2017 Owner Super User Modified Date Tuesday, 14 March 2017

ผู้บังคับการ กองวิจัย

พล.ต.ต.เนติพงศ์  ธาตุทำเล

ผบก.กต.7 จต.
รรท. ผบก.วจ.

Service Poll

ท่านพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองวิจัยมากน้อยเพียงใด

พึงพอใจมาก - 30.8%
พึงพอใจค่อนข้างมาก - 7.7%
พึงพอใจปานกลาง - 23.1%
พึงพอใจค่อยข้างน้อย - 15.4%
พึงพอใจน้อย - 7.7%

Total votes: 13

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

กองทุนเพื่อการสืบสวนฯ