ข้อมูลพื้นฐาน

ลงทะเบียนออนไลน์

00456536
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
134
617
1656
451038
6047
16018
456536

Your IP: 54.164.198.240
2018-12-12 03:32:59

แผนปฏิบัติราชการกองวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

alt

 

แผนปฏิบัติราชการของกองวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เป็นแผนปฏิบัติราชการที่จัดทำขึ้นโดยคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกองวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ตามคำสั่ง กองวิจัย ที่ 170/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2557 ซึ่งคณะทำงานฯ ได้จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นของทุกฝ่ายและกลุ่มงานในสังกัด เพื่อทำการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการของกองวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2555-2558) แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แล้วเพิ่มเติมจุดเน้นที่สมควรดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยสอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรี ที่ให้ไว้กับผู้บังคับบัญชาระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการและผู้บังคับการ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติ และนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2557 แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และนำแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ /แนวทางดำเนินการ พร้อมทั้งกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของฝ่ายและกลุ่มงานในสังกัด ที่ปฏิบัติรองรับชัดเจน และได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับการกองวิจัยซึ่งเป็นผู้บริหารของหน่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้นำแผนปฏิบัติราชการของกองวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แจ้งให้ฝ่ายและกลุ่มงานในสังกัดใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม    ของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Download
File name plan2015.pdf File Size 3.81 Megabytes File Type pdf (application/pdf) Created Date Sunday, 02 March 2014 Owner Super User Modified Date Friday, 18 November 2016

ผู้บังคับการ กองวิจัย

พล.ต.ต.เนติพงศ์  ธาตุทำเล

ผบก.กต.7 จต.
รรท. ผบก.วจ.

Service Poll

ท่านพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองวิจัยมากน้อยเพียงใด

พึงพอใจมาก - 30.8%
พึงพอใจค่อนข้างมาก - 7.7%
พึงพอใจปานกลาง - 23.1%
พึงพอใจค่อยข้างน้อย - 15.4%
พึงพอใจน้อย - 7.7%

Total votes: 13

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

กองทุนเพื่อการสืบสวนฯ