ข้อมูลพื้นฐาน

ลงทะเบียนออนไลน์

00858914
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
67
797
7044
844837
4056
31322
858914

Your IP: 3.226.243.36
2020-04-05 01:27:35

ภารกิจกองวิจัย

กองวิจัย ประกอบด้วย

          1)ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

            1.1)งานธุรการและงานสารบรรณ

            1.2)งานบริหารงานบุคคล

            1.3)งานคดีและวินัย

            1.4)งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์

1.5)งานการเงินและงานบัญชี

1.6)งานงบประมาณ

1.7)งานส่งกำลังบำรุง

1.8)งานสวัสดิการ

1.9)งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ

1.10)งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.11)งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

1.12)งานศึกษาอบรม

1.13)งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของ

ข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน

1.14 ) ปฏิบัติงานร่วมกับหริอสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย

1.15) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ

1.16งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบมอบหมาย

2) กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

2.1)งานธุรการและงานสารบรรณ

2.2)ส่งเสริมงานวิจัย รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการวิจัย เสริมสร้างปัจจัย

ที่เกื้อกูลงานวิจัย เพื่อวางแผนพัฒนาระบบงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย

2.3)ประสานงานวิจัย รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับสถาบัน

การศึกาหรือองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2.4)ทุนวิจัย รับผิดชอบเกี่ยวกับการแสวงหาและประชาสัมพันธ์แหล่งเงินทุนเพื่อ

การวิจัยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแก่หน่วยงานหรือนักวิจัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2.5)งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3) กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 1 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

3.1)งานธุรการและสารบรรณ

3.2)ดำเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ และยุทธวิธีตำรวจด้านการป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3.3)ดำเนินการวิจัย ค้นคว้า และนำอาวุธและอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

3.4)ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วย เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

3.5)จัดทำผลการติดตามประเมินผลเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3.6)งานด้านอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4)กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 2 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

                    4.1)งานธุรการและงานสรรณ

                    4.2)ดำเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบด้านการบริหารเพื่อบริการสังคมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                    4.3)ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านการบริหารภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                    4.4)จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                    4.5)งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5)กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

                    5.1)งานธุรการและงานสารบรรณ

                    5.2)ดำเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบการปฏิบัติงานด้านความมั่งคงของชาติและกิจการพิเศษของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                    5.3)ศึกษา วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของชาติและกิจการพิเศษ

                    5.4)จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                    5.5)งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผู้บังคับการ กองวิจัย


พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ
ผู้บังคับการกองวิจัย

Service Poll

ท่านพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองวิจัยมากน้อยเพียงใด

พึงพอใจมาก - 30.8%
พึงพอใจค่อนข้างมาก - 7.7%
พึงพอใจปานกลาง - 23.1%
พึงพอใจค่อยข้างน้อย - 15.4%
พึงพอใจน้อย - 7.7%

Total votes: 13

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

กองทุนเพื่อการสืบสวนฯ