ข้อมูลพื้นฐาน

ลงทะเบียนออนไลน์

00858854
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
797
6984
844837
3996
31322
858854

Your IP: 3.226.243.36
2020-04-05 00:08:19

เสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ

จำนวนโครงการวิจัย (งบปกติ) และงบประมาณที่เสนอขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับ

 

โครงการวิจัย

 

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

1

การพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบงานของสถานีตำรวจ

1,566,300

สกพ.

2

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม

803,000

วจ.2

3

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวนของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ในการรับมือกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

895,600

วจ.1

4

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับการกู้เงินนอกระบบ

964,700

วจ.3

5

รูปแบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีศึกษาระดับสถานีตำรวจ

818,000

รร.นรต.

6

การพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 เพื่อการเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุแห่งชาติ

1,000,000

สทส.

7

มาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการเล่นการพนัน

ออนไลน์ของเด็กและเยาวชน

941,200

วจ.3

8

กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาและฝึกอบรมนักเรียนนายร้อยตำรวจมุ่งสู่ความ

ความเป็นวิชาชีพตำรวจในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560 – 2569)

989,500

รร.นรต.

9

การจัดการความรู้ด้านการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสืบสวนคดีที่เกิดจาก

เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,289,600

รร.นรต.

10

โครงการสำรวจเจตคติด้านบทบาทหญิงชายของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2559

673,000

วจ.2

11

การพัฒนาการเรียนการสอนด้านนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

930,540

รร.นรต.

12

การป้องกันอาชญากรรมที่กระทำต่อผู้สูงอายุ

1,019,200

รร.นรต.

13

การมีส่วนร่วมในการแจ้งข่าวอาชญากรรมทางแอปพลิเคชั่นไลน์

1,406,000

สทส.

14

การสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมประเภทต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์

895,600

วจ.1

15

การพัฒนามาตรการควบคุมและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านงานสืบสวนและสอบสวน

939,960

รร.นรต.

16

การศึกษาบทบาท การยอมรับ และเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสความก้าวหน้า

ในอาชีพของข้าราชการตำรวจหญิง

919,200

 

รร.นรต.

17

การศึกษาสาเหตุ พฤติกรรม การเข้าถึงยาเสพติดและรูปแบบ วิธีการ ป้องกัน

แก้ไขปัญหายาเสพติดในมุมมองของวัยรุ่นไทย

1,683,000

 

ปส.

18

การจำแนกดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตอื่นนอกเหนือจากดีเอ็นเอมนุษย์ ในวัตถุพยาน

ทางนิติวิทยาศาสตร์ ด้วยไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอโลไซ

1,020,300

 

สพฐ.

 

รวมจำนวนทั้งสิ้น

18,754,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ และงบประมาณที่เสนอขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับ

 

โครงการวิจัย

 

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

1

โครงการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1,700,000

วจ.

2

โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1,955,700

วจ.

3

การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นำร่อง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

150,000

 

สพฐ.

4

การศึกษาความเสี่ยงที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์หลักฐาน

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

   700,000

สพฐ.

5

การวิเคราะห์และการจำแนกประเภทสารเจือปนอินทรีย์จากการสังเคราะห์

เมทแอมเฟตามีน ในเม็ดยาบ้าโดยใช้เทคนิคการสกัดระดับไมโครด้วยเฟสของแข็งบริเวณเฮดสเปซและเทคนิคแก๊สโครมาโทก (ศพฐ.3)

2,457,400

 

 

ศพฐ.3

6

โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชั้นสูงด้าน

นิติวิทยาศาสตร์เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของประชาคมอาเซียน

20,000,000

สพฐ.

7

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนขยายผลและตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด

1,758,350

ภ.8

8

โครงการวิจัยการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

115,300

ภ.8

9

โครงการสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมประเภทต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์ของนักท่องเที่ยว

1,818,560

วจ.1

10

โครงการวิจัยการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ศึกษากรณีประเภทของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

871,020

วจ.3

11

โครงการการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบสวน

744,000

วจ.2

12

โครงการฝึกอบรมชุดสืบสวนสอบสวนขยายผลคดียาเสพติดตำรวจภูธรภาค 8

1,551,200

ภ.8

 

รวมทั้งสิ้น

33,821,530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับ

 

โครงการวิจัย

 

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

1

การพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบงานของสถานีตำรวจ

1,566,300

สกพ.

2

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม

803,000

วจ.2

3

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวนของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ในการรับมือกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

895,600

วจ.1

4

การพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 เพื่อการเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุแห่งชาติ

1,000,000

สทส.

5

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับการกู้เงินนอกระบบ

964,700

วจ.3

6

กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาและฝึกอบรมนักเรียนนายร้อยตำรวจมุ่งสู่ความ

ความเป็นวิชาชีพตำรวจในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560 – 2569)

989,500

รร.นรต.

7

การพัฒนาการเรียนการสอนด้านนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

930,500

รร.นรต.

8

การสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมประเภทต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์

895,600

วจ.1

9

การศึกษาบทบาท การยอมรับ และเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสความก้าวหน้า

ในอาชีพของข้าราชการตำรวจหญิง

919,200

 

รร.นรต.

10

การจำแนกดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตอื่นนอกเหนือจากดีเอ็นเอมนุษย์ ในวัตถุพยาน

ทางนิติวิทยาศาสตร์ ด้วยไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอโลไซ

1,020,200

 

สพฐ.

 

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

9,984,600

 

 

 

ผู้บังคับการ กองวิจัย


พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ
ผู้บังคับการกองวิจัย

Service Poll

ท่านพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองวิจัยมากน้อยเพียงใด

พึงพอใจมาก - 30.8%
พึงพอใจค่อนข้างมาก - 7.7%
พึงพอใจปานกลาง - 23.1%
พึงพอใจค่อยข้างน้อย - 15.4%
พึงพอใจน้อย - 7.7%

Total votes: 13

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

กองทุนเพื่อการสืบสวนฯ