พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี2560

ในวันพุธที่ 3 ม.ค. 2561 สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ในสังกัด สยศ.ตร. ประจำปี 2560
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการกระทำความดีและปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
โดยมี พล.ต.ต.นพปฎล อินทอง รอง ผบช.สยศ.ตร. เป็นประธานในพิธี
ซึ่งมีข้าราชการตำรวจ กองวิจัย 3 นาย ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว