ข้อมูลพื้นฐาน

ลงทะเบียนออนไลน์

00724190
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
447
1015
4662
713458
12421
27282
724190

Your IP: 3.233.217.242
2019-11-15 11:16:04
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

เสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ

จำนวนโครงการวิจัย (งบปกติ) และงบประมาณที่เสนอขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับ

 

โครงการวิจัย

 

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

1

การพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบงานของสถานีตำรวจ

1,566,300

สกพ.

2

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม

803,000

วจ.2

3

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวนของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ในการรับมือกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

895,600

วจ.1

4

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับการกู้เงินนอกระบบ

964,700

วจ.3

5

รูปแบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีศึกษาระดับสถานีตำรวจ

818,000

รร.นรต.

6

การพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 เพื่อการเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุแห่งชาติ

1,000,000

สทส.

7

มาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการเล่นการพนัน

ออนไลน์ของเด็กและเยาวชน

941,200

วจ.3

8

กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาและฝึกอบรมนักเรียนนายร้อยตำรวจมุ่งสู่ความ

ความเป็นวิชาชีพตำรวจในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560 – 2569)

989,500

รร.นรต.

9

การจัดการความรู้ด้านการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสืบสวนคดีที่เกิดจาก

เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,289,600

รร.นรต.

10

โครงการสำรวจเจตคติด้านบทบาทหญิงชายของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2559

673,000

วจ.2

11

การพัฒนาการเรียนการสอนด้านนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

930,540

รร.นรต.

12

การป้องกันอาชญากรรมที่กระทำต่อผู้สูงอายุ

1,019,200

รร.นรต.

13

การมีส่วนร่วมในการแจ้งข่าวอาชญากรรมทางแอปพลิเคชั่นไลน์

1,406,000

สทส.

14

การสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมประเภทต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์

895,600

วจ.1

15

การพัฒนามาตรการควบคุมและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านงานสืบสวนและสอบสวน

939,960

รร.นรต.

16

การศึกษาบทบาท การยอมรับ และเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสความก้าวหน้า

ในอาชีพของข้าราชการตำรวจหญิง

919,200

 

รร.นรต.

17

การศึกษาสาเหตุ พฤติกรรม การเข้าถึงยาเสพติดและรูปแบบ วิธีการ ป้องกัน

แก้ไขปัญหายาเสพติดในมุมมองของวัยรุ่นไทย

1,683,000

 

ปส.

18

การจำแนกดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตอื่นนอกเหนือจากดีเอ็นเอมนุษย์ ในวัตถุพยาน

ทางนิติวิทยาศาสตร์ ด้วยไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอโลไซ

1,020,300

 

สพฐ.

 

รวมจำนวนทั้งสิ้น

18,754,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ และงบประมาณที่เสนอขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับ

 

โครงการวิจัย

 

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

1

โครงการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1,700,000

วจ.

2

โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1,955,700

วจ.

3

การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นำร่อง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

150,000

 

สพฐ.

4

การศึกษาความเสี่ยงที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์หลักฐาน

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

   700,000

สพฐ.

5

การวิเคราะห์และการจำแนกประเภทสารเจือปนอินทรีย์จากการสังเคราะห์

เมทแอมเฟตามีน ในเม็ดยาบ้าโดยใช้เทคนิคการสกัดระดับไมโครด้วยเฟสของแข็งบริเวณเฮดสเปซและเทคนิคแก๊สโครมาโทก (ศพฐ.3)

2,457,400

 

 

ศพฐ.3

6

โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชั้นสูงด้าน

นิติวิทยาศาสตร์เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของประชาคมอาเซียน

20,000,000

สพฐ.

7

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนขยายผลและตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด

1,758,350

ภ.8

8

โครงการวิจัยการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

115,300

ภ.8

9

โครงการสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมประเภทต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์ของนักท่องเที่ยว

1,818,560

วจ.1

10

โครงการวิจัยการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ศึกษากรณีประเภทของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

871,020

วจ.3

11

โครงการการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบสวน

744,000

วจ.2

12

โครงการฝึกอบรมชุดสืบสวนสอบสวนขยายผลคดียาเสพติดตำรวจภูธรภาค 8

1,551,200

ภ.8

 

รวมทั้งสิ้น

33,821,530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับ

 

โครงการวิจัย

 

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

1

การพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบงานของสถานีตำรวจ

1,566,300

สกพ.

2

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม

803,000

วจ.2

3

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวนของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ในการรับมือกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

895,600

วจ.1

4

การพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 เพื่อการเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุแห่งชาติ

1,000,000

สทส.

5

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับการกู้เงินนอกระบบ

964,700

วจ.3

6

กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาและฝึกอบรมนักเรียนนายร้อยตำรวจมุ่งสู่ความ

ความเป็นวิชาชีพตำรวจในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560 – 2569)

989,500

รร.นรต.

7

การพัฒนาการเรียนการสอนด้านนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

930,500

รร.นรต.

8

การสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมประเภทต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์

895,600

วจ.1

9

การศึกษาบทบาท การยอมรับ และเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสความก้าวหน้า

ในอาชีพของข้าราชการตำรวจหญิง

919,200

 

รร.นรต.

10

การจำแนกดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตอื่นนอกเหนือจากดีเอ็นเอมนุษย์ ในวัตถุพยาน

ทางนิติวิทยาศาสตร์ ด้วยไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอโลไซ

1,020,200

 

สพฐ.

 

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

9,984,600

 

 

 

โครงการตำรวจไทยใจสะอาด

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการตำรวจไทยใจสะอาด

หมวดหมู่รอง

ผู้บังคับการ กองวิจัย


พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ
ผู้บังคับการกองวิจัย

Service Poll

ท่านพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองวิจัยมากน้อยเพียงใด

พึงพอใจมาก - 30.8%
พึงพอใจค่อนข้างมาก - 7.7%
พึงพอใจปานกลาง - 23.1%
พึงพอใจค่อยข้างน้อย - 15.4%
พึงพอใจน้อย - 7.7%

Total votes: 13

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

กองทุนเพื่อการสืบสวนฯ